Read Online in Thai
Table of Content
ลำดับ
ขอมลทวไปเกยวกบไต
โรคไตที่สา คัญ และการรักษาโรคไตวาย
โรคไตอื่นๆ ที่สาคัญ
อาหารสา หรับผู้ป่ วยโรคไต

รายละเอียดเกี่ยวกับบรรณาธิการ

เกี่ยวกับบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า, พบ.

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ศาสตาจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า เป็นอายุรแพทย์โรคไตของสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นอดีตนายกสมาคมโรคไตแห่ง- ประเทศไทย และอดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย สถาบันโรคไตภูมิราช-นครินทร์ เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านโรคไตเรื้อรัง และการชะลอความเสื่อมของไตในโรคดังกล่าว และยังดำรงตำแหน่งประธานร่วมของคณะกรรมการสมาคมโรคไตนานาชาติ ภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และมหา-สมุทรแปซิฟิก

Dr. Sanjay Pandya MD DNB (Nephrology) Nephrologist

Dr. Sanjay Pandya เป็นอายุรแพทย์โรคไตอาวุโส ทำงานที่เมืองราชโกฎิ (Rajkot) แคว้น

คุชราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย Dr. Pandya ได้รับปริญญา DNB (Nephrology) จากสถาบัน

โรคไต Institute of Kidney Disease and Research Center, เมือง Ahmadabad ในปี

ค.ศ.1989 จากนั้น

ได้ปฏิบัติงานเป็นอายุรแพทย์โรคไตที่เมืองราชโกฎิ แคว้นคุชราต ประเทศอินเดีย

Dr. Pandya ได้เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการให้ความรู้โรคไต (Kidney Education Foundation) ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตชาวอินเดียมีความรู้และมีความตระหนักเรื่องโรคไต โดยได้เริ่มเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต่อมาได้แปลเป็นภาษาพื้นเมืองของอินเดียอีก 3 ภาษา คือ ภาษาฮินดี (Hindi) ภาษาคุชราต (Gujarati) และภาษาคุทช์ (Kutchi) นายแพทย์ Pandya ได้ประสานงานไปยังอายุรแพทย์โรคไตในประเทศต่างๆ เพื่อ ขอให้ช่วยกันแปลบทความนี้เป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาไทยด้วย เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ความรู้ให้แพร่หลายมากขึ้น Dr. Pandya และคณะได้จัดทำเวปไซด์การให้ความรู้โรคไตขึ้น (www.KidneyEducation.com) เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้รวม 230 หน้า ได้โดยไม่คิดมูลค่า เวปไซด์นี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในช่วง 75 เดือนแรกหลังการจัดตั้งมีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า 31 ล้านคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต

(Assistant Professor Atiporn Ingsathit, MD.)

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพมหานคร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ

(Assistant Professor Chanida Pachotikarn, CDT, LD, MS, MPH, PhD.)

สถาบันโภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัดนครปฐม

 

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เจริญ เกียรติวัชรชัย

(Associate Professor Charoen Kaitwatcharachai, MD.)

กลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

 

นายแพทย์ดิเรก บรรณจักร์

(Dr. Derek Bunnachak, MD.)

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

 

น.ส.เอกหทัย แซ่เตีย

(Ms. Ekhathai Saetie)

ฝ่ายโภชนาการ และโภชนบำบัด

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

กรุงเทพมหานคร

 

นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล

(Dr. Kamol Kitositrangsikun, MD.)

กลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

(Professor Kearkiat Praditpornsilpa, MD.)

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรุงเทพมหานคร

 

นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน

(Dr. Narongsak Watcharotone, MD.)

โรงพยาบาลสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

 

พันเอกนายแพทย์อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

(Dr. Ouppatham Supasyndh, MD.)

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กรุงเทพมหานคร

 

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(Dr. Pakorn Toongkasereerak, MD.)

กลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

 

นายแพทย์พิเชฐ หล่อวินิจนันท์

(Dr. Pichet Lorvinitnun, MD.)

กลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จังหวัดอุบลราชธานี

 

นายแพทย์สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์

(Dr. Surapong Narenpitak, MD.)

กลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ

(Assistant Professor Surasak Kantachuvesiri, MD.)

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพมหานคร

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

(Professor Talerngsak Kanjanabuch, MD.)

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรุงเทพมหานคร

 

นายแพทย์ธนชัย พนาพุฒิ

(Dr. Thanachai Panaput, MD.)

กลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

 

นาวาอากาศโทหญิงแพทย์หญิงวรวรรณ ชัยลิมปมนตรี

(Wg. Cdr. Worawon Chailimpamontree, MD.)

หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กรุงเทพมหานคร